Vragen over opleiding / subsidie

Welke opleidingen zijn subsidiabel?
Er kan alleen subsidie verleend worden voor algemene scholing. Dit betekent dat de scholing moet gaan om het aanleren van algemene vakspecifieke vaardigheden zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd. Bedrijfsspecifieke opleidingen worden dus niet vanuit Groningen op voorsprong gesubsidieerd. Het sectorplan wil extra scholing stimuleren daarom zijn wettelijk verplichtte opleidingen, zoals BHV, ook niet subsidiabel.

De kosten voor het scholen van de medewerker dienen marktconform te zijn. Hiertoe kan de aanvrager een keus maken uit het goedgekeurde aanbod op het webportaal of zelf drie offertes van opleidingen aanleveren waaruit blijkt dat gekozen opleiding een marktconforme prijs bevat.

Mag deze subsidie samen met andere subsidies?
De Regeling Cofinanciering Sectorplannen geeft aan dat subsidie of bijdragen vanuit private fondsen voor dezelfde activiteiten niet gecombineerd mogen worden. Uitzondering hierop zijn bijdragen vanuit een O&O-fonds. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat loonkostensubsidie voor het indienstnemen van een BBL`er niet gecombineerd kan worden met een voucher Werk in Zicht. Een aantal O&O fondsen verleent zelf ook subsidie voor het indienstnemen van een BBl`er. Echter, ook hierbij kan sprake zijn van financiering uit het sectorplan waardoor niet per definitie gesteld kan worden dat alle bijdragen vanuit O&O-fondsen gecombineerd kunnen worden met subsidie uit het sectorplan Groningen op voorsprong.

Of de bijdrage gecombineerd kan worden is dus per O&O-fonds verschillend. De meeste landelijke O&O-fondsen nemen hiervoor bepalingen op in de uitvoeringsregeling, zodat de werkgevers die subsidie aanvragen op de hoogte zijn van de herkomst van de subsidie.

De bijdrage mag wel gecombineerd worden met subsidie vanuit een sectorplan als de subsidie uit eigen middelen van een O&O-fonds wordt uitgekeerd.

Wat is de subsidieperiode?
De subsidieperiode loopt van 1 februari 2015 tot en met 31 januari 2017. De activiteiten dienen binnen deze periode uitgevoerd te worden en kunnen in deze periode aangemeld worden voor een bijdrage uit het sectorplan. Dit betekent dat activiteiten die gestart zijn voor 1 februari 2015 niet voor subsidie in aanmerking komen. Loopt een activiteit langer door na 31 januari 2017 dan wordt de subsidie naar rato berekend.

De BBl-trajecten mogen nog één jaar langer doorlopen tot en met 31 januari 2018. Hierbij geldt wel dat een BBl;-traject wel voor 1 januari 2018 moet zijn aangemeld.

Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?
De subsidie wordt achteraf na afloop van het traject uitgekeerd. Voordat SNN tot uitkering overgaat dienen alle vereiste documenten door SNN te zijn goedgekeurd. De voortgang hiervan kunt u volgen in de webportal.

Hoe kan ik als opleider mijn opleiding aanbieden?
SNN nodigt opleidingsinstituten van harte uit om een offerte uit te brengen zodat werkgevers kunnen kiezen uit een breed palet aan opleidingen. Uw opleidingsaanbod kunt u plaatsen via onze webportal. Ook vindt u hier meer informatie over de plaatsingsprocedure en de voorwaarden en eisen waaraan u moet voldoen. Offertes worden beoordeeld op basis van de marktconformiteit van de prijs. Als uw opleiding marktconform wordt beoordeeld wordt deze in het webportal geplaatst. Werkgevers kunnen vervolgens zelf een keus maken uit het goedgekeurde aanbod.