Overige vragen

Heeft de activiteit gericht op het begeleiden van jongeren en kwetsbare werknemers door ouderen (55+) ook betrekking op BBL-leerlingen?
Nee, de begeleidingskosten voor deze deelnemers mag geen betrekking hebben op BBL-leerlingen. Voor deze kosten kan namelijk al een vergoeding worden verkregen via de Subsidieregeling Praktijkleren. Aangezien dubbelfinanciering binnen de Regeling Cofinanciering Sectorplannen niet is toegestaan kan hier onder Groningen op voorsprong geen subsidie voor worden verkregen. Meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren kunt u hier vinden.

Is het mogelijk om mensen die werkzoekend zijn en een uitkering ontvangen te scholen met behoud van uitkering?
Nee, dit is niet mogelijk. Voorwaarde voor de subsidie is dat het moet gaan om werknemers. Er dient dus sprake van een dienstverband te zijn op het moment dat de opleiding wordt gevolgd.

Wat wordt er verstaan onder de vier maatregelen?
De maatregelen en activiteiten in dit regionale intersectorale sectorplan zijn gericht op het
tegengaan van de ervaren knelpunten en bovengenoemde ontwikkelingen. Dit gebeurt via
vier maatregelen, waarin verschillende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Bevorderen van de mobiliteit door het inrichten en uitvoering geven aan een overkoepelend Regionaal Mobiliteitsbureau waarin verschillende functies zoals voorlichting, advies en het leggen van verbindingen (tussen sectoren, bedrijven,
regio’s) worden samengebracht.

Onderzoek, advies en informatie aan werkgevers (800 bedrijven) in het kader van jobcarving en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Trajecten om van werk naar werk te bemiddelen
Het organiseren en/of extern laten uitvoeren van sollicitatietrainingen.

2. Het inzetbaar houden en maken van huidig en toekomstig personeel, door:

Het organiseren van gezondheidschecks en daaruit voortvloeiend activiteiten gericht op gezondheidsverbetering.

Het scholen van ouderen in het begeleiden van jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en oudere medewerkers (55 plussers) maximaal een dag per week ontlasten door ze in te zetten als begeleider/opleider.
Om- en bijscholingstrajecten van verschillende duur en inhoud en het valideren van competenties.
Organiseren van loopbaanchecks en adviesgesprekken.

3. Het benutten van de huidige en toekomstige marktvraag, door:

Het ontwikkelen en organiseren van een personeelspoule gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de bouwsector.
Het creëren en organiseren van nieuwe instroom
Zorgen voor nieuwe instroom door het creëren en aanbieden van BBL-banen.
Toekomstgericht scholen richting kans sectoren.

4. Onderzoek, experimenten en voorlichting om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de verschillende knelpunten in de regio, zoals:

Een baankansenmonitor waarmee ondernemers zicht krijgen op hun toekomstige personeelsvraag (300 bedrijven).
Onderzoek naar nieuwe werkgelegenheid door reshoring in met name Oost-Groningen.
Onderzoek naar nieuwe verdienmodellen in de architectenbranche.

Zijn er ook vrij te besteden budgetten?
Nee, er zijn geen vrij te besteden budgetten binnen Groningen op voorsprong. Het sectorplan bestaat uit een aantal vastgestelde subsidiabele activiteiten.

Wanneer moet ik mijn project gereedmelden?
De subsidieaanvrager dient 5 weken na de einddatum van het project een verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie in bij het SNN via het webportal.

Mogen presentielijsten achteraf getekend worden?
Bij het beoordelen van de presentielijsten zien wij in sommige gevallen dat deze ver na de cursusdag zijn ondertekend. Langs deze weg willen wij u er op wijzen dat de presentielijsten tijdig getekend dienen te worden. Dit betekent dat deze binnen een week na de desbetreffende cursusdag getekend dienen te worden. Als wij vaststellen dat de presentielijsten niet tijdig zijn ondertekend kunnen wij hierdoor helaas geen subsidie verstrekken over de (verletkosten van deze) cursusdagen. Als u geen verletkosten declareert maar alleen de opleidingskosten is bovenstaande niet van toepassing en mag u ook volstaan met het aanleveren van een kopie diploma of certificaat. Loopt de opleiding door na de einddatum van de subsidieregeling en wilt u hiervoor subsidie aanvragen? In dat geval zijn presentielijsten wel nodig omdat op basis hiervan wordt bepaald welk deel van de opleiding binnen de projectperiode valt en dus subsidiabel is.

Ik heb nog een andere vraag.
Het is natuurlijk mogelijk dat uw vraag hier niet tussen staat. In dit geval staan wij u graag te woord om uw overige vragen te beantwoorden. Wij zijn op werkdagen tussen 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer (050) 5224950 of .