Aanleiding plan Groningen op voorsprong

Waarom sectorplan Groningen op voorsprong?

Op 16 februari 2015 is het sectorplan Groningen op voorsprong gestart. Binnen het sectorplan hebben overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties de handen ineen geslagen om de verschillende knelpunten in de arbeidsmarktregio Groningen op te lossen. Over het algemeen geldt dat er binnen de arbeidsmarktregio Groningen te weinig werkgelegenheid is voor het aantal mensen dat wil werken en dat het aanbod van werk dat er wel is, onvoldoende kan worden ingevuld door de werkzoekenden.

Knelpunten

Meer specifiek zijn onderstaande knelpunten te onderscheiden:
• Een krimpende bevolking;
• Een sterk vergrijsde (en verdere vergrijzende) beroepsbevolking;
• Een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt;
Er is bij de beroepsbevolking een te laag opleidingsniveau in verhouding tot het opleidingsniveau dat gevraagd wordt binnen sectoren waar kansen liggen op werk. Ook is het opleidingsniveau in sommige sectoren te laag om het werk in de bedrijven in de toekomst uit te kunnen blijven voeren zodat deze bedrijven hun concurrerende positie op markt kunnen behouden.
• Er is in het algemeen te weinig werkgelegenheid op korte termijn;
Dit geldt met name voor werkgelegenheid voor laaggeschoolden.
• Er is sprake van een hoog percentage niet werkenden;
Een deel daarvan heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er is sprake van te weinig mobiliteit op de arbeidsmarkt.
• Er is sprake van het ontbreken van structurele samenwerking vanuit het bedrijfsleven binnen de arbeidsmarktregio;
• Binnen bepaalde sectoren, als de zorg, Healthy Ageing en energie, is er enkel samenwerking op sectorniveau;
De intersectorale regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit is niet geborgd. De bestaande regionale samenwerkingsstructuur binnen het sociale zekerheidsdomein is niet verbonden met het bedrijfsleven.
• Er is sprake van verschillende initiatieven die zorgen voor versnippering en verkokering;
• Op termijn is er gebrek aan personeel in de sectoren bouw (herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied), ICT en op gebied van energie (o.a. windenergie).

Integrale oplossing

Bovenstaande knelpunten vragen om een integrale aanpak. Het sectorplan Groningen op voorsprong voorziet daarin en zet in op:
• het inzetbaar houden en maken van personeel
• het benutten van de marktvraag door toekomstgericht scholen
• in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Door de kwalificatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, versterken we de economische positie van bedrijven en werknemers in de regio.Meer weten?


Verordening subsidieregeling Onderneming en arbeidsmarkt Groningen (OAG)

Direct naar bijlage 1 Toelichting op de knelpunten op de arbeidsmarkt uit bovenstaande verordening? Klik dan hier.